Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2015

RaspberryCocaine
5029 0f6f
Reposted fromohshit ohshit viaduuuli duuuli
RaspberryCocaine
0386 d1e2 500
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaduuuli duuuli
RaspberryCocaine
3078 461f
RaspberryCocaine
RaspberryCocaine

Spacerowanie palcami po Tobie.
     

— Adamczyk
Reposted frompiepszoty piepszoty viaduuuli duuuli
RaspberryCocaine
9215 9f0c 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaduuuli duuuli
RaspberryCocaine
6204 d9d2
Reposted fromJoasia993 Joasia993 viaduuuli duuuli
RaspberryCocaine
9292 faea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialosiek losiek
RaspberryCocaine
RaspberryCocaine
4786 13f1
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viam-jak-magia m-jak-magia
RaspberryCocaine
6359 f857
Reposted fromcalifornia-love california-love viarational rational
RaspberryCocaine

March 26 2015

RaspberryCocaine
1883 33aa 500
Reposted frommastema mastema viaolamiko olamiko
RaspberryCocaine
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
RaspberryCocaine
Nie pragnę wiele. Chciałabym tylko, by tym razem się udało. Tak dla odmiany.
RaspberryCocaine
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber (z książki Najgorszy człowiek na świecie)
Reposted fromoktawka oktawka viaNataly Nataly
RaspberryCocaine
RaspberryCocaine
4209 209f 500
Reposted fromumorusana umorusana viainspirations inspirations
RaspberryCocaine
3265 0ba4
Reposted fromtimetolove timetolove viaszalony-virus szalony-virus

March 21 2015

RaspberryCocaine
2613 d801
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl